ObowiÄ…zek informacyjny

VETRO POLSKA Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe klientów dbajÄ…c o ich prywatność i bezpieczeÅ„stwo, które sÄ… dla nas priorytetowe. Od dnia 25 maja 2018 roku obowiÄ…zuje RozporzÄ…dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepÅ‚ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (okreÅ›lane czÄ™sto jako „RODO” lub „GDPR”). W zwiÄ…zku z tym przedstawiamy ważne informacje, zwiÄ…zane z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Dane osobowe - jak je zbieramy?
Dane osobowe pozyskujemy w sposób tradycyjny w chwili, gdy korzystasz z oferowanych przez nas usÅ‚ug lub w przypadku korzystania z serwisów internetowych Spółki. Dane osobowe mogÄ… być zapisywane także w plikach cookies, które tworzone sÄ… w trakcie korzystania z naszego serwisu internetowego.

2. Administratorem danych osobowych zwanym potocznie ADO jest VETRO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Czeladzi ul. Wiosenna 47, ale możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom w celu realizacji zamówionych przez klienta usÅ‚ug.

3. Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w kilku celach:
• odpowiadajÄ…c na wpÅ‚ywajÄ…ce do nas proÅ›by i zapytania
• w celu realizacji Twoich zamówieÅ„ zwiÄ…zanych z prowadzonÄ… przez nas dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ…
• by Å›wiadczone przez nas usÅ‚ugi nie byÅ‚y polem do nadużyć i oszustw – bezpieczeÅ„stwo Twoich danych jest nas najważniejsze

4. Czy przekazujemy Twoje dane?
W wiÄ™kszoÅ›ci dane dotyczÄ…ce naszych klientów przetwarzane sÄ… wyÅ‚Ä…cznie przez VETRO POLSKA. Prawo daje nam jednak możliwość przekazania danych podmiotom, które bÄ™dÄ… realizować zadania, które im zleciliÅ›my. MogÄ… to być na przykÅ‚ad dostawcy usÅ‚ug telekomunikacyjnych, firmy hostingowe czy firmy kurierskie. Na wyraźne polecenie uprawnionych organów paÅ„stwowych (sÄ…dy, policja itp.), przekażemy im Twoje dane na podstawie obowiÄ…zujÄ…cego prawa.

5. Realizacja praw osoby, której dane dotyczą.
PamiÄ™taj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Możesz również zażądać dostÄ™pu do swoich danych – w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargÄ™ do organu nadzorczego.

6. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
Wymogiem jest aby w każdym przypadku przetwarzanie danych osobowych oparte byÅ‚o na podstawie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa. JednÄ… z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteÅ› stronÄ…. W przypadku usÅ‚ug zwiÄ…zanych z marketingiem podstawÄ… prawnÄ… jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostaÅ‚ych celów, takich jak np. zapobieganie nadużyciom, podstawÄ… prawnÄ… jest uzasadniony interes administratora danych. PamiÄ™taj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili możesz jÄ… wycofać. WiÄ…zać siÄ™ to bÄ™dzie z koniecznoÅ›ciÄ… zaprzestania realizacji zamówionych usÅ‚ug, które Å›wiadczymy na podstawie wyrażonej zgody.

7. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyraziÅ‚eÅ› zgodÄ™ przetwarzamy przez okres 36 miesiÄ™cy od momentu wyrażenia zgody lub od momentu zrealizowania zamówionej przez Ciebie usÅ‚ugi.
Jeżeli masz wiÄ™cej pytaÅ„ – skontaktuj siÄ™ z nami; nr telefonu 32/265-00-62 lub pod tym adresem

Zgoda do formularza kontaktowego zaÅ‚Ä…cznik do pobrania pod obowiÄ…zkiem informacyjnym